هادی صادقی :امید اول برای صعود چوکا به مرحله دوم هستیم بازی ها را با پیروزی تمام کنیم تا هدیه خوبی به مردم تالش بدهیم .

اصغر رسول زاده : کیوان محمدی نژاد را به خاطر مصدومیت نداریم ،بچه های تیم هم قسم شدن تا چوکا صعود کند .

مهمترین کار را تماشاگران کردند (حضور پرشور در قلعه عقاب ها)،در درجه اول نقش تماشاگران چوکا و در درجه دوم نقش مربی و بازیکنان اهمیت دارد .

رسولزاده گفت :دست تک تک تماشاگران چوکا را می بوسم . پنج تیم در گروه ما امید به صعود دارند

رسولزاده : شکری ،چوکا را از سیاست دور کرد.

تشکر میکنم از تالش اسپرت از نگاهی که به فوتسال و فوتبال تالش دارد تالش اسپرت : تشکر از اقای رسولزاده و هادی صادقی جهت برگزاری کنفرانس خبری. مصاحبه از قهرمان ناصری